Image

  Vedtægter

  

  § 1 Navn

  Foreningens navn er Vadehavssmedjen.

  § 2 Hjemsted

  Foreningen er hjemmehø i Bunti 18, Tønder Kommune.

  § 3. Formål

  Foreningens formål er at forene naturen med kulturen ved Vadehavet.

  § 4. Medlemskab

  Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

  Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af engangskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

  Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme for eksklusionen.

  § 5. Kontingent

  Engangskontingent er 300 kr.

  § 6. Generalforsamling

  Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt – i foråret.

  Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig udsendelse til medlemmerne.

  Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

  Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1) Valg af dirigent.

  2) Formandens beretning.

  3) Godkendelse af regnskab.

  4):Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

  5) Valg til bestyrelsen.

  6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  7) Valg af revisor.

  8) Behandling af indkomne forslag.

  9) Eventuelt. 

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

  Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

  Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8.
  Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

  § 7. Ekstraordinær generalforsamling

  Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 , og § 8.

  § 8. Vedtægtsændringer

  Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

  Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

  § 9. Bestyrelsen

  I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 3 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand. l lige år vælges sekretær og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen.

  På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10.

  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

  Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

  Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

  § 10. Regnskab

  Regnskabsåret følger kalenderåret.

  Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

  Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek.

  § 11. Tegningsret

  Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil

  § 12. Opløsning af foreningen

  Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

  Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

  I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, til kulturelle formål i lokalområdet.

  Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. februar 2011.

   

   

  VADEHAVSSMEDJEN - M: erhardt@vadehavssmedjen.dk - T: 2147 9268